Pokročilé zemědělství

Pokročilé zemědělství a lesnictví

Tato doména je založena na aktivitě výzkumných organizací s aplikačním potenciálem jak v soukromé, tak i veřejné sféře. Dále vykazuje vyšší podíl na firemních výdajích na výzkum a vývoj. Obsahově je zaměřena zejména na ovocnářský výzkum a vývoj (šlechtění, genofondy, kryobanka, biotechnologie, molekulární genetika, molekulární testování patogenů). Velký tržní, respektive inovační dopad v mezikrajovém, celostátním, ale nejvíce ve světovém měřítku, přináší transfer výsledků šlechtění. Speciálně exportní politika s licencemina pěstování moderních odrůd třešní je nejúspěšnější. Síť partnerů je dnes zastoupena na všech kontinentech. S ohledem na to, že ovocnářský výzkum sídlící v našem kraji je jediný svého druhu v ČR, dá se říct, že oborové výdaje na výzkum v ovocnářství směřují takřka výhradně do KHK.

Dále je zaměřena na biotechnologie a aplikovaný výzkum pěstování lesa, kde konečným uživatelem výstupů je v převážné většině veřejná správa (Ministerstvo zemědělství, Ústřední kontrolní azkušební ústav zemědělský, Ovocnářská unie ČR, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů). Mezi uživatele většinou veřejně přístupných výstupů patří také vlastníci lesa a v lesích hospodařící subjekty (Lesy ČR, Vojenské lesy a statky s.p., soukromí vlastníci, lesní majetky měst a obcí apod.).

 

Doména je mezi krajské RIS3 domény specializace zařazena také z následujících důvodů:
 • Aplikovaný výzkum a vývoj (např. využití nanotechnologií a precizního zemědělství vovocnářství) s přímým dopadem do uživatelské sféry
 • Potřeba rozvoje Ovocnářského výzkumného institutu
 • Transfer inovovaných technologií a nových odrůd v tuzemsku i zahraničí
 • Cyklicky jsou vydávány certifikované metodiky pro ovocnářskou a lesnickou pěstební praxi
 • Na základě mezinárodních dohod se nově vyšlechtěné odrůdy testují v odlišných podmínkách zemí EU i světa
 • Možnosti mezioborové spolupráce do biomedicíny (funkční potraviny) a textilního sektoru (pěstování ovocných dřevin), zemědělství (agroforestry) a krajinářství (životní prostředí vobcích a městech a ve volné krajině), IT (metodologie ochrany stromů v ovocných sadech a aplikace základního botanického a zoologického výzkumu v ekologii)

Významnější firemní subjekty domény se soustředí na rostlinnou a živočišnou výrobu, výrobu, montáže a opravu zemědělských strojů, moderní přístupy zavlažování a obdělávání půdy a subjekty soustředící se na potravinářský průmysl.

Členění znalostní domény

 • Rostlinná výroba, šlechtění ovocných odrůd, ochrana genofondu rostlin
 • Živočišná výroba, reprodukce, ochrana genofondu zvířat
 • Lesní hospodářství
 • Potravinářský průmysl – mlékárenský, pekařský, speciální výživa
 • Vývoj a výroba zemědělských strojů

Jedinečná znalost

Uchovávání genofondů ovocných plodin, šlechtitelský výzkum u jabloní, třešní, meruněk aslivoní, výzkum a vývoj účinných metod a efektivních postupů biologické a integrované ochrany ovocných dřevin, výzkum v oblasti patogenů a analýzy škodlivých organismů u ovocných plodin

Popis regionálních aktérů

Ambasadoři

Klára Scháňková

Pokročilé zemědělství

Chci vědět více...

Jaroslav Vácha

Pokročilé zemědělství

Chci vědět více...