Biomedicína

Léčiva, zdravotnické prostředky, zdravotní péče a ochrana zdraví

V této oblasti jsou koncentrovány klíčové kapacity veřejného výzkumu regionu. Do výzkumu jsou zapojeni všichni aktéři triple helix. Mezi jednotlivými aktéry probíhá aktivní spolupráce. Silná spolupráce je navázána zejména mezi univerzitami (Univerzita Karlova, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Obrany) a Fakultní nemocnicí HK. Rovněž je navázána spolupráce se soukromými firmami vyvíjejícími zdravotnické prostředky, materiály a léčiva. Velké množství výzkumných témat organizací v kraji vychází z podnětů z praxe, do budoucna je kladen důraz na sladění možností výzkumných organizací a firem z hlediska forem spolupráce posílení mezioborovosti výzkumných skupin.

Prvním segmentem je výzkum a vývoj léčiv a lékových forem se zaměřením na syntézu potenciálních léčiv, farmaceuticko-analytické hodnocení léčiv, výzkum účinků léčiv u patologických stavů, stanovování terapeutických hodnot a spotřeb a výzkum farmakokinetického profilu léčiv. Samostatná výzkumná centra se věnují studiu léčiv a dalších biologicky aktivních látek perspektivních v prevenci a léčbě závažných civilizačních onemocnění; výzkumu toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém; interakci potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky. V oblasti vývoje léčiv a lékových forem dochází k aktivnímu vyhledávání možností transferu technologií včetně získávání patentů a ke smluvnímu výzkumu. VO chtějí do budoucna posílit aplikovaný výzkum a transfer technologií.

 

Silně zastoupeným segmentem je výzkum a vývoj zdravotnických prostředků, pomůcek, lékařských a diagnostických přístrojů a technologií. V regionu působí několik firem úspěšně vykrývajících tržní niky. Působí zde i firma vyvíjející zdravotnické stenty, jejíž produkt je ve Střední Evropě jedinečný. Na vývoji jednotlivých prostředků spolupracují firmy s lékaři formou smluvního výzkumu a následného transferu technologií.

Rozvinutým segmentem je oblast lékařské peče, která se zaměřuje zejména na výzkum civilizačních chorob, nových operačních postupů, onkologii, onkochirurgii, hematoonkologii, neurovědy, gastroenterologii, neonatologii, oblast personalizované medicíny, problematiku stárnutí populace. Zejména v této oblasti se řídí výzkum potřebami a podněty lékařů. V této oblasti existuje úzká spolupráce mezi univerzitami a nemocnicemi. Rovněž dochází ke spolupráci s aplikační sférou, transferu technologií a řešení ochrany výsledků výzkumu.

V Královéhradeckém kraji je silně zastoupen vojenský zdravotnický výzkum, kterému se věnuje Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Konečným uživatelem výsledků výzkumu je Armáda ČR. Výzkum se věnuje ochraně proti účinkům zbraní hromadného ničení se zaměřením na biologické zbraně, jaderné zbraně a následky radiace. Dále se věnuje molekulární patologii a biologii, odstraňování následkům katastrof, organizaci vojenského zdravotnictví, technikám vojenské chirurgie, poskytování preventivní zdravotní péče ve specifických podmínkách a poskytování zdravotnické služby v misích AČR.

Segment medicínských aplikací nanotechnologií a biotechnologií je sdílen sPardubickým krajem. Společný segment specializace je zaměřen zejména na regenerativní medicínu, tkáňové inženýrství, nosiče léků a nahodnocení zdravotní bezpečnosti nanočástic. Regionální aktivita voblasti medicínských aplikací, nanotechnologií a biotechnologií je jedna z nejsilnějších a také nejúspěšnějších v rámci celé ČR. V regionu vzniklo nebo má sídlo několik farmaceutických a nano a biotech. firem, které svým významem často přesahují hranice ČR. V Královéhradeckém kraji ve výzkumu a aplikacích medicinských biotechnologií aktivně působí Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Univerzita Hradec Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Působení veřejné a soukromé sféry zasahuje do oborů tvorby nových léčiv, preklinického výzkumu, medical devices, nanotoxikologie, informatiky v biomedicíně a v neposlední řadě je potřeba zmínit i vivárium s možností testování medicínských aplikací na laboratorních zvířatech (včetně velkých laboratorních zvířat). V Pardubickém regionu se tradičně nachází silná biochemická průmyslová základna v oblasti medicínských aplikací, a to jak v oblasti syntetické chemie, tak v technologiích přípravy bioaktivních materiálů. Dále pak Univerzita Pardubice tradičně zahrnuje unikátní katedry a ústavy na zvlákňování biologicky aktivních polysacharidů a jejich spojování s biologicky aktivními látkami, bioanalytické laboratoře s excelentním světovým ohlasem, možnosti testování v biochemických laboratořích apod. Nanobiomedicínské technologie vyžadují rovněž konstrukci nových technologických aparátů, například aparátů pro zvlákňování a přípravu tkanin z mikro a nanovláken, aparátů pro přípravu krytů ran, scaffoldů, diagnostiku, zpracování dat apod. Vedle těchto nástrojů vyžadují nanobiomedicínské technologie též pokročilé metody pro hodnocení zdravotní bezpečnosti vyráběných produktů a pro možnosti jejich eliminace z organismu. Oblast bio a nanotechnologií ajejich aplikace v medicíně jsou celosvětově jedním z nejrychleji rostoucích trhů. Vzhledem ke svému socioekonomickému potenciálu (stárnutí populace, léčba/prevence civilizačních chorob, bezpečnost atp.) se také jedná i o jednu z priorit běžícího programu Horizont 2020.

Členění znalostní domény

  • Výroba zdravotnických nástrojů a prostředků
  • Výroba léčiv a lékových forem
  • Výroba zdravotnických prostředků, pomůcek, lékařských a diagnostických přístrojů a technologií
  • Lékařská péče
  • Klinický výzkum
  • Vojenský zdravotnický výzkum

Jedinečná znalost

Na území Královehradeckého kraje působí firma, která vyrábí zdravotnické stenty. Je jediným zavedeným výrobcem v regionu střední Evropy. Své výrobky exportuje do celého světa.

Popis regionálních aktérů

Ambasadoři

Lenka Borská

Biomedicína

Chci vědět více...

Petr Pávek

Biomedicína

Chci vědět více...

Karel Volenec

Biomedicína

Chci vědět více...